3. Equipe

v.l.n.r.:  RICK Josy, FREYMANN Alain, WILTGEN Joe, SCHREIBER Romain

Di aktuell Tabell mat den Resultater fann Dir hei : Resultater & Tabell