Komitée

President :                                 GLESENER Claude

Vize-President:                         FREYMANN Alain

Tresorier :                                   BESCH Marc

Sekretärin :                                KASS Martine

Responsabelen fir Equippen :   RICK Jeff

Member :                                   KEMP Nicole

                                                  WILTGEN Joe

                                                   MATHIEU Jemp