De Komitee

 

President :

GLESENER Claude
Vize-President : 

WILTGEN Rol
Tresorier :

BESCH Marc
Équipenopstellung, Remise Match, 

RICK Jeff
Member :

Verantwortlichen fir de Jugendtraining

MATHIEU Jean-Paul, dit Jemp
Techneschen Beroter:

BALTES Guy

 

Den aktuellen Comitéë no der Generalversammlung vum 18 Mee 2019